Zpět do obchodu

Registrace

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘI PRODEJI POUKAZŮ TERAP.IO

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Tyto obchodní podmínky při prodeji poukazů společnosti MyMind s.r.o., se sídlem Zázvorkova 1997/26, Praha - Stodůlky, 155 00, IČO: 06236570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „Poskytovatel“) upravují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a třetími (fyzickými) osobami vyplývajícími z prodeje poukazů – dárkových poukazů, na jejichž základě je držitel takové listiny oprávněn čerpat služby poskytované Poskytovatelem v rámci jím provozovaného internetového serveru terap.io, dostupného z internetové adresy www.terap.io (dále jen „Server“), který slouží jeho uživatelům jako
  1. komunikační platforma pro poskytování individuálních konzultací na dálku;
  2. informační platforma pro zvyšování povědomí veřejnosti o možnostech využití poskytovaných konzultací zejména pro zlepšení kvality života jednotlivce, partnerů a rodiny a jako podpory při řešení životních situací subjektivně vnímaných uživatelem jako nelehké (dále jen tyto „Obchodní podmínky“).
  Tyto obchodní podmínky tak upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy se Zákazníkem, jakož i vzájemná práva a povinnosti Držitele poukazu vzniklé v souvislosti s držením a uplatněním poukazu u Poskytovatele. Nabízené služby lze čerpat prostřednictvím Serveru Poskytovatele umístěných na adrese: www.terap.io.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) nedílnou součástí Smlouvy o zakoupení dárkového poukazu (poukazu), uzavírané mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, a to distančním způsobem prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele.
 3. Definice pojmů: 
  Zákazník – fyzická osoba – spotřebitel, který učinil závaznou objednávku
  poukaz – dárkový poukaz sloužící pro účel úhrady ceny (části ceny) za poskytnutí služeb v rámci Serveru Poskytovatele
  Držitel poukazu – jakákoliv fyzická osoba, která má poukaz v držení a splní podmínky pro jeho uplatnění
  Internetový obchod – internetový obchod Poskytovatele umístěný na Serveru https://shop.terap.io 
 4. Smlouvou o zakoupení dárkového poukazu – poukazu se Poskytovatel zavazuje vystavit a dodat poukaz dle požadavku Zákazníka v objednávkovém formuláři a umožnit následně Držiteli poukazu uhradit cenu (část ceny) služeb nabízených Poskytovatelem na Serveru prostřednictvím poukazu. Zákazník je proti tomu povinen uhradit cenu poukazu (dále jen „Smlouva“).
 5. V případě, že Poskytovatel změní znění těchto Obchodních podmínek, řídí se práva a povinnosti smluvních stran tím zněním těchto Obchodních podmínek, za jehož účinnosti došlo k učinění objednávky Zákazníkem.
 6. Veškeré vztahy mezi Poskytovatelem, Zákazníkem a Držitelem poukazu se řídí právem České republiky.
 7. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.


II. OBJEDNÁVKA

 1. Objednávku poukazu Zákazník učiní tak, že vybraný poukaz v Internetovém obchodu označí, kompletně vyplní a odešle objednávkový formulář, který zejména obsahuje následující údaje:
  1. identifikační a kontaktní údaje Zákazníka (jméno, příjmení fyzické osoby, e-mail, telefonní kontakt, bydliště Zákazníka),
  2. označení objednávaného poukazu, případně počet,
  3. e-mail pro doručení poukazu elektronicky.
 2. Zákazník je povinen v objednávkovém formuláři vyplnit pravdivé údaje.
 3. Odesláním objednávkového formuláře Zákazník prohlašuje, že údaje vyplnil pravdivě, je svéprávný a dále, že se seznámil se zněním těchto Obchodních podmínek a že s nimi souhlasí v plném rozsahu.
 4. Poskytovatel považuje údaje uvedené v odeslaném objednávkovém formuláři Zákazníkem za správné, úplné a pravdivé.
 5. Odesláním objednávkového formuláře prostřednictvím internetového obchodu dojde k závaznému návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Zákazníka vůči Poskytovateli.
 6. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv požádat Zákazníka o opětovné potvrzení objednávky, a to dotazem zaslaným na e-mail Zákazníka, příp. telefonicky. Nebude-li v takovém případě objednávka ověřena (z důvodu nedostatečné součinnosti ze strany Zákazníka), může ji Poskytovatel odmítnout. O této skutečnosti pak bude Zákazník Poskytovatelem vyrozuměn odesláním zprávy na e-mail Zákazníka.
 7. Poskytovatel neprodleně potvrdí přijetí návrhu Zákazníka na uzavření Smlouvy ve smyslu ust. § 1827 odst. 1 občanského zákoníku (objednávku), a to zasláním zprávy na e-mail Zákazníka. Toto Potvrzení Poskytovatele je přijetím návrhu Poskytovatelem ve smyslu akceptace návrhu Zákazníka.

 

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. K uzavření Smlouvy dochází okamžikem úhrady ceny poukazu.
 2. Po řádné úhradě ceny poukazu Poskytovatel zašle poukaz, který má své specifické číselné označení, na email Zákazníka uvedený v objednávce, popř. fyzicky odešle prostřednictvím poštovní přepravy Zákazníkovi, resp. na adresu uvedenou v objednávce pro doručení poukazu, zvolí-li Zákazník tuto možnost.
 3. V případě doručení prostřednictvím poštovní přepravy odešle Poskytovatel poukaz v co nejkratší době, obvykle do 5 pracovních dnů.
 4. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení či náklady telefonické komunikace s Poskytovatelem zahájené Zákazníkem) si hradí Zákazník sám.
 5. Zákazník je povinen Poskytovatele informovat o změnách sdělených identifikačních a kontaktních údajů, které mohou mít vliv na řádné splnění Smlouvy.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, DODACÍ PODMÍNKY

 1. Cena jednotlivých poukazů je uvedena vždy v nabídce Poskytovatele v internetovém obchodu na Serveru v okamžiku odeslání objednávkového formuláře Zákazníkem. Tato cena je konečná. Cena poukazu odpovídá nominální hodnotě, která je na něm uvedena. 
 2. V případě poukazu určeného k čerpání konkrétní služby Poskytovatele zahrnuje cena veškeré náklady spojené s jejím poskytnutím.
 3. Cenu za poukaz je možno uhradit pouze platbou on-line prostřednictvím platební karty - přes zabezpečený platební portál
 4. Po provedení úhrady vystaví Poskytovatel Zákazníkovi elektronický daňový doklad a zašle mu jej na email, s čímž Zákazník souhlasí.
 5. Cena poukazu vč. případných nákladů na doručení a pojištění musí být uhrazena v oficiální měně České republiky.
 6. Při platbě ze zahraničí je Zákazník povinen uhradit veškeré bankovní poplatky, tj. korespondenční poplatky i poplatky banky příjemce.
 7. Poskytovatel splní řádně svou povinnost poskytnout a doručit poukaz Zákazníkovi odesláním elektronické podoby poukazu na emailovou adresu Zákazníka obsahujícím jedinečný kód sloužící k uplatnění poukazu. Současně s doručením přechází na Zákazníka i nebezpečí škody na doručovaném poukazu.
 8. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel splní svou povinnost řádně doručit a poskytnout poukaz v souladu s těmito Obchodními podmínkami vždy, plní-li podle údajů a informací, které Zákazník uvedl v objednávce. Poskytovatel neodpovídá za splnění objednávky Zákazníka v případě, že Zákazník uvedl v objednávce nesprávné či nepravdivé údaje.
 9. Zákazník je povinen nahradit Poskytovateli veškeré náklady a případnou škodu, které mu vznikly v souvislosti s uvedením nepravdivých nebo nesprávných údajů v objednávce, zejména náklady spojené s doručením poukazu.

V. POUKAZ

 1. poukaz na specifikované služby opravňuje Držitele poukazu k čerpání konkrétních služeb na tomto poukazu uvedených.  
 2. Zákazník (resp. Držitel poukazu) nemá nárok na výměnu poukazu za peníze.
 3. poukaz je platný po dobu 6 měsíců ode dne jeho vystavení Poskytovatelem, přičemž v této lhůtě musí být Držitelem poukazu uplatněn dále uvedeným způsobem. Datum vypršení platnosti je uveden na poukazu. Pokud v době své platnosti nebude poukaz uplatněn, pozbývá své platnosti, a to bez nároku na náhradu pro Zákazníka (Držitele poukazu).
 4. poukaz je uplatněn tím, že je využit Držitelem poukazu k čerpání konkrétní služby na poukazu uvedené.
 5. Uplatnění poukazu ve lhůtě pro odstoupení Zákazníka od Smlouvy se považuje ve smyslu ust. § 1823 občanského zákoníku za výslovnou žádost spotřebitele, aby poskytovatel začal s plněním své povinnosti. Poskytovatel Zákazníka upozorňuje, že uplatněním poukazu ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy právo Zákazníka odstoupit od této Smlouvy zaniká. Ust. § 1834 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA (SPOTŘEBITELE) A OCHRANA PRÁV SPOTŘEBITELE

 1. Zákazník (spotřebitel) má dle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, a to bez udání důvodu.
 2. Zákazník nemá právo od Smlouvy odstoupit, byl-li tento poukaz uplatněn ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy.
 3. Lhůta uvedená v bodu 1. tohoto článku těchto obchodních podmínek pro odstoupení od Smlouvy se má za zachovanou, pokud zákazník v jejím průběhu odešle Poskytovateli oznámení, že odstupuje. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva ruší od počátku.
 4. Oznámení o odstoupení od Smlouvy může Zákazník učinit jeho odesláním na kontaktní e-mail Poskytovatele info@terap.io.
 5. poukaz není Zákazník povinen vracet zpět Poskytovateli, jeho číslo bude zneplatněno.
 6. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy v souladu s tímto článkem těchto Obchodních podmínek, vrátí mu Poskytovatel uhrazenou cenu poukazu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Zákazníka, ze kterého byl proveden nákup poukazu.
 7. Případnou stížnost ve smyslu ust. § 1820 odst. 1. písm. j) občanského zákoníku může Zákazník podat u Poskytovatele prostřednictvím kontaktního e-mailu Poskytovatele. Poskytovatel důvodnost stížnosti prošetří a o výsledku vyřízení stížnosti bude Zákazníka informovat.

 

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

 1. V případě, že poukaz není vystaven v souladu se Smlouvou (zejm. chybné označení služeb), je Zákazník oprávněn uplatnit práva z vadného plnění (učinit reklamaci).
 2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, zejména občanského zákoníku.
 3.  Reklamaci je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy měl Zákazník možnost vadu zjistit.

 

 1. Reklamaci je možno uplatnit prostřednictvím e-mailu zaslaného na kontaktní e-mail Poskytovatele info@terap.io či písemně na adrese sídla Poskytovatele uvedené v čl. I. těchto obchodních podmínek.
 2. V oznámení o uplatnění reklamace je Zákazník povinen dostatečně popsat reklamované vady a své požadavky na způsob vyřízení reklamace.
 3. Reklamace včetně odstranění vady bude Poskytovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Zákazníkem, pokud se Poskytovatel se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
 4. Pokud reklamaci poukazu uzná Poskytovatel za důvodnou, zajistí na vlastní náklady nápravu, a to výměnou za nový poukaz, který bude v souladu se Smlouvou.

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Mimosoudní řešení sporů: V případě, že dojde mezi Zákazníkem(spotřebitelem) a Poskytovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,  web: adr.coi.cz
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, zejména v souvislosti se změnou související legislativy, technické změně poskytovaných služeb nebo v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů Poskytovatele. Poskytovatel je povinen oznámit změnu Obchodních podmínek Zákazníkovi alespoň 7 dní před účinností této změny. Zákazník je oprávněn odmítnout změnu Obchodních podmínek sdělením Poskytovateli písemně na adresu Poskytovatele nebo e-mailem na adresu: info@terap.io. V případě, že uživatel neoznámí Poskytovateli, že odmítá změnu Obchodních podmínek a po účinnosti změny Obchodních podmínek nadále využívá služby Serveru prostřednictvím zakoupeného poukazu, má se za to, že změnu Obchodních podmínek akceptoval.
 3. Práva a povinnosti neupravené těmito Obchodními podmínkami či Smlouvou se řídí především ustanoveními občanského zákoníku, příp. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 15. 12. 2020

 

V Praze dne 15. 12. 2020
Zpět do obchodu